Všeobecné obchodní podmínky společnosti SAMACO Industriegroßhandel GmbH

1. Všeobecně:
Odchylky od těchto dodavatelských a prodejních podmínek, zvláště uplatňování nákupních podmínek kupujícího, si vyžadují výslovnou a písemnou aprobaci. Naše nabídky jsou nezávazné. Objednávky jsou pro nás závazné pouze, pokud je potvrdíme, nebo je dodáním splníme. Ústní vedlejší domluvy jsou závazné pouze v případě písemného potvrzení.2. Termín dodání:
Udané nebo předepsané dodací lhůty jsou nezávazné. Při zaviněném překročení dohodnuté dodací lhůty mohou být uplatňovány nároky na náhradu až po uplynutí vymíněné a přiměřené dodatečné lhůty. Dílčí dodávky jsou povolené; každá z nich se má za samostatný právní úkon.3. Právo dodavatele na odstoupení:
Předpokladem pro dodání je nepodmíněná bonita kupujícího. Udělené zakázky mohou být bez udání důvodů odmítnuty. Události vyšší moci, které nám brání v dodání, nás opravňují od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. Překročí-li z toho vyplývající zpoždění dobu 6 týdnů, je i kupující oprávněn vzhledem k objemu výkonu odstoupit od smlouvy. Jiné nároky neexistují.4. Ceny:
Pokud nebylo sjednáno jinak, účtujeme tržní ceny platné v den dodání. Tyto se rozumí ze závodu a bez obalů.5. Zásilky:
Předáním zboží dopravnímu přepravci přechází riziko – včetně konfiskace – na kupujícího.6. Reklamace:
Všechny údaje o vhodnosti, zpracování a používání našich produktů, technické poradenství a jiné údaje jsou poskytovány dle nejlepšího vědomí, neosvobozují však kupujícího od vlastního ověřování a zkoušek. Kupující má za povinnost dodané zboží ihned, pokud únosné i pomocí zpracování vzorků, po přijetí přezkoumat ohledně nedostatků co do kvality a účelu použití, jinak se bude mít zboží za schválené. Reklamace budou zohledňovány pouze, pokud budou vzneseny do 8 dnů po přijetí zboží, a to písemně a s přiložením dokladů. Naše záruční povinnosti se omezují dle naší volby na náhradní dodání, výměnu, slevu nebo opravu. Reklamované zboží smí být zasíláno zpět pouze s naším výslovným a písemným souhlasem. Bude-li sjednáno navrácení zboží, účtujeme si 20% z hodnoty zboží jako paušální náklad. To neplatí v případě námi zaviněných nesprávných dodávek. Kupujícímu je umožněno doložení skutečně nižších nákladů.7. Platební podmínky:
Není-li v jednotlivých případech jinak sjednáno, má se za sjednanou splatnost 30 dní od vystavení faktury. Platby kupujícího se zúčtovávají vždy s nejstarší otevřenou položkou. Přiřazování plateb zákazníkem k novějším otevřeným položkám není přípustné. Při překročení splatnosti budou účtovány úroky z prodlení ve výši v bankovnictví běžných debetních úroků, minimálně však 5% nad příslušnou diskontní sazbou Spolkové banky resp. od své platnosti nad základní úrokovou sazbou Evropské centrální banky. Uplatňování dalších škod se vyhrazuje. Směnky si vyžadují náš souhlas a nemají se za platby. Výlohy a náklady i riziko včasného předložení a vznesení protestu jdou zcela na účet kupujícího. Při prodlení s platbou a oprávněných pochybnostech o solventnosti nebo bonitě kupujícího jsme – bez újmy jiných práv – oprávněni ihned požadovat jistoty a zálohy za nedodané dodávky a uvést veškeré nároky z obchodního vztahu ve splatnost. Pouze nesporné nebo právně zjištěné pohledávky opravňují kupujícího k zápočtu nebo k zadržení.8. Výhrada vlastnictví / Insolvence kupujícího:
Až do úplné úhrady našich pohledávek z obchodního vztahu s kupujícím zůstává prodané zboží naším majetkem. To platí, i pokud jednotlivé nebo naše veškeré pohledávky byly převzaty do běžného účtu a byl vytvořen a uznán zůstatek. Předá-li zákazník naší výhradu vlastnictví dále, může zboží v běžném obchodním styku prodávat a zpracovávat, ledaže by sjednal se svými odběrateli a třetími stranami zákaz postoupení výhrady vlastnictví. Slučování zboží provádí zákazník pouze k přechodnému účelu; sděluje to odběrateli spolu s odkazem na naše vlastnictví a naše právo na odnětí. Jiné disponování, např. převádění záruky atd. jsou zákazníkovi zakázané. Při obstavení, stávající globální cesi a jiném omezování našich práv nám zákazník toto ihned sdělí a předloží nám příslušné podklady. Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví zamontováno, opracováno nebo zpracováno (nebo bude-li zboží s výhradou vlastnictví považováno za podstatnou součást nově vzniklé věci), bude provedena montáž, opracování či zpracování na náš příkaz. Z toho nám však nevyplývají žádné závazky nebo jiné povinnosti. Při zpracování s jiným, nám nepatřícím zbožím, zákazníkem, náleží nám spoluvlastnictví na nově vzniklé věci v poměru hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k jinému zpracovanému zboží ve chvíli zpracování. Pro zajištění našeho majetku převádí na nás kupující ve výši prodejní hodnoty zboží s výhradou vlastnictví plus všech nákladů a úroků a) jemu z prodeje nebo zpracování náležející nebo připadající pohledávky vůči svým odběratelům včetně zajištění a vedlejších práv, b) jemu ze spojení, smíšení nebo zpracování připadající vlastnické podíly na smíšeném stavu resp. na nové věci. Kupující provedené převedení oznámí třetím osobám a nám na požádání písemně potvrdí, že nám vydá podklady potřebné pro prosazení našich práv. Překročí-li hodnota nám převedených zajištění, a jsou-li tyto třetími stranami písemně uznané, naše celkové pohledávky o více než 20%, uvolňujeme do též míry toto zajištění. Při splnění zákazníkovi příslušející zajišťovací povinnosti, je zákazník odvolatelně zmocněn k inkasu nám postoupené pohledávky. Při prodlení máme právo na uplatnění naší výhrady vlastnictví, ujmout se vlastnictví na zboží, informovat odběratele zákazníka o postoupení, zinkasovat pohledávku, požadovat zajištění a zpeněžit poskytnutá zajištění. Odstoupení spočívá ve zpětvzetí zboží pouze tehdy, pokud to výslovně prohlásíme. Zabrání nebo zpětvzetí dodaného zboží s výhradou vlastnictví nepředstavuje žádné porušení domácího práva kupujícího ani žádnou zakázanou libovůli. Náklady na zabrání nebo zpětvzetí nese kupující. V případě návrhu na uvalení insolvence vůči kupujícímu jsme oprávněni od smlouvy odstoupit resp. odvolat souhlas ke zpracování resp. k montáži dodaného zboží. Případně obstavená zajištění zajišťují v tomto případě výslovně i takové závazky, které budou insolvenčním správcem jednostranně v doplňovací volbě odůvodněné.9. Místo plnění a soudní příslušnost:
Místem plnění pro dodávky je dané místo dodání zboží, pro platby pak D-92665 Altenstadt a.d. Waldnaab. Je-li kupující obchodníkem ve smyslu obchodního práva, je soudní příslušností D-92637 Weiden/Opf. nebo dle naší volby všeobecná soudní příslušnost. Platí výhradně právo Německé Spolkové Republiky s výslovným vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - CISG.

Kontakty
Shop